People in Fall 2016 IGL Projects

Student Scholars
Kun Bao
Jingwen Bi
Nicholas Brown
Zhaodong Cai
Wendi Chen
Siyuan Dong
Chuan (Sophie) Du
Matthew Faust
Xipu Han
Bainian Hao
Adi Suryanata Herwana
Zhe Hu
Sijia Huo
Mengxuan Lang
Wenjing Li
Ziyang Liu
Xinyu Liu
Diyu Luo
Adarsh Manawa
Yicheng Pu
Jingyi Qu
Yingying Ren
Jose A Sanchez
Gabriel Shindnes
Christopher Szul
Junyi Tang
Michael Toriyama
Yanxuan Wang
Yunsi Wang
Ziying Wang
Titan Bambang Wibowo
Yun Xie
Boris Xu
Dajun Xu
Ying Yin
Chengzheng Yu
Sihan Zha
Chun Zhai
Pengzheng Zhang
Yuan Zhang
Xin Zhang
Qile Zhi
Ruizhe Zhou
Ruoyu Zhu

Research Team Leaders
Michelle Delcourt
Derek Jung
Vaibhav Karve
Junxian Li
Sarah Loeb
Xianchang Meng
Daan Michaels
Erin Molloy
Nima Rasekh
Matthew Romney
Fernando Roman-Garcia
Derrek Yager
Zhan Zhang

Faculty Mentors
Nick Baier
Ivan Contreras
Ruth Davidson
Rosemary Guzman
A.J. Hildebrand
Aimo Hinkkanen
Shu Li
Ken Stolarsky
Jeremy Tyson